Notice: JavaScript is not enabled. Please Enable JavaScript so Functions Can work correctly.

E-SAN INFORMATION

สกอ.เผยเด็กจุฬาฯ เมินทุนเรียนประเทศอาเซียน

| | No comments yet | Tags: , , ,

สกอ.เผยเด็กจุฬาฯ เมินทุนเรียนประเทศอาเซียน วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 17:07 น. สกอ.เผยเด็กจุฬาฯ เมินทุนเรียนประเทศอาเซียน ด้านเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน แนะมหาวิทยาลัยยกเลิกชาร์จค่าเทอมเพิ่มกับนักศึกษาต่างชาติ วันนี้(5 ส.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการจัดปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาไทยและอาเซียน โดย น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2556 สกอ.ได้คัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ รวม 120 คน แต่ละคนจะเลือกเดินทางไปศึกษาต่อประเทศต่างๆในอาเซียนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยสามารถถ่ายโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ปัจจุบันภาพรวมนักศึกษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาตื่นตัวไปเรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีบางสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันใหญ่ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่านิสิตนักศึกษาไม่สนใจตอบรับทุนการศึกษาของสกอ.  นอกจากนี้ยังพบกรณีนิสิตนักศึกษาบางคนมีความกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาการเรียน ที่อาจต้องล่าช้ากว่าเดิม หรือไม่จบการศึกษาภายใน 4 ปี เพราะระยะเวลาการแลกเปลี่ยนไม่ลงตัวพอดี ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสรับเกียรตินิยมได้ “จริงๆ แล้วอยากบอกนิสิตนักศึกษาทุกคนให้ใช้ช่วงเวลาระหว่างที่อยู่ในรั้ว มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเอง เพราะการได้ไปสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และได้เพื่อนนักศึกษาในประเทศเพื่อน บ้าน นอกจากจะเป็นประสบการณ์ที่ดี มีความสนุกตามวัยแล้ว Read More…

วิชาชีพ กับ AEC

| | No comments yet | Tags: , , , , , ,

ในการสัมมนาเรื่อง “7+1 วิชาชีพก้าวไกลนาพาไทยสู่ AEC” ที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นมีหลายประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ ความสนใจและเร่งหาทางรับมือโดยด่วน ไม่เพียงเฉพาะเสียงจากวงเสวนาล่าสุดเท่านั้น ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการเสวนาวงเล็กวงใหญ่ ต่างชี้และยอมรับในทิศทางเดียวกันว่า กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ขยับไปเท่าที่ควรในเรื่องภาษาอังกฤษ หรือแม้แต่ภาษาประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกัน

Rss Feed