พระอริยสงฆ์

ตามรอยพระอริยสงฆ์ ติดตามพฤติการณ์พระสงฆ์นอกพระวินัย

รายนาม พระอริยสงฆ์ สาย หลวงปู่มั่น

รายนาม พระอริยสงฆ์ สาย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ พระอริยสงฆ์ที่หลวงตามหาบัวรับรอง ท่านอาจารย์เจี๊ยะ จุนโท (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าภูริทัตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่าประชาชุมพลพัฒนาราม อ.เมือง จ.อุดรธานี หลวงปู่ขาล ฐานวโร (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย พระอาจารย์แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร หลวงปู่หลวง กตปุญโญ (มรณภาพแล้วอัฐิแปรเป็นพระธาตุ) วัดคีรีสุบรรพต จ.ลำปาง อาจารย์เหรียญ วรลาโภ (มรณภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง) วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย อาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย (มรณภาพแล้วยังไม่ประชุมเพลิง) วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี หลวงปู่หลอด ประโมทิโต วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) More

ประวัติและปฏิปทา28พระอรหันต์

ประวัติและปฏิปทา28พระอรหันต์ รวมประวัติและปฏิปทา พระอริยสงฆ์ สายพระกรรมฐาน สาย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 1.หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล วัดดอนธาตุ จ.อบุลราชธานี http://ub-info.com/nenkham/?p=253 2.หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต วัดป่าบ้านหนองผือ จ.สกลนคร http://ub-info.com/nenkham/?p=255 3.หลวงปู่สิงห์ ขนฺตฺยาคโม วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา http://ub-info.com/nenkham/?p=281 4.หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ http://ub-info.com/nenkham/?p=289 5.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี http://ub-info.com/nenkham/?p=292 6.หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ จ.เลย http://ub-info.com/nenkham/?p=294 7.หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง จ.เลย http://ub-info.com/nenkham/?p=296 8.หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู http://ub-info.com/nenkham/?p=298 9.หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร http://ub-info.com/nenkham/?p=301 10.หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม More

หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต

ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต “ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต (ดูน)อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น “หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต พระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของเหล่าพวกกายทิพย์” พระเดชพระคุณหลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต ท่านเป็นที่พึ่งและเคารพของเหล่ากายทิพย์ มีภูตผี พยานาค เทวบุตร เทวดา เป็นต้น เหล่าเทวดามักเรียกชื่อท่านว่า “หลวงพ่อน้อยสัตย์ซื่อ” เพราะเทวดาเอาเหล็กไหลของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาวางไว้ภายในถ้ำน้ำหนาวที่ ท่านพักภาวนาอยู่ ท่านไม่เคยจะสนใจจะหยิบฉวยเอาเลย ท่านเป็นศิษย์สายกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่ง หลวงตามหาบัวได้กล่าวยกย่องว่า “ท่านเป็นพระประเภทเพชรน้ำหนึ่ง” ท่านอุปสมบทถึง ๓ ครั้ง ครั้งสุดท้ายได้ถวายตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดบ้านหนองผือ จังหวัดสกลนคร ท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทว่า “ให้เที่ยวไปองค์เดียว อยู่คนเดียว และตายคนเดียว” ท่านมักมีความรู้แปลกๆ พิสดาร สามารถรู้ภาษาสัตว์ได้ ไม่ว่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำท่านสามารถสั่งสอนให้อยู่ในโอวาทได้อย่างน่า อัศจรรย์ โดยเฉพาะจระเข้กับงู มีความผูกพันใกล้ชิดกับท่านเป็นพิเศษ ท่านสามารถเรียกให้ไปมาได้ วันที่ท่านนิพพานจระเข้ที่ท่านเลี้ยงร้องไห้เสียงดังถึง ๓ วัน ท่านจึงมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องลึกลับที่ปุถุชนสัมผัสและเข้าใจได้ยาก ท่านเป็นพระพูดน้อยแต่ปฏิบัติมาก ธรรมะที่ท่านแสดงใจความสั้นๆ แต่แหลมคมเช่นว่า“ชีวิตของเรามีเพียงบาตรใบเดียวก็อยู่ได้ More

หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ

ประวัติ หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ วัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี คัดมาจากหนังสืออนุสรณ์ในงานประชุมเพลิงหลวงปู่ผาง ปริปุณโณ ณ.เมรุชั่วคราววัดประสิทธิธรรม บ้านดงเย็น ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 5 เมษายน 2544 คำนำ ประวัติความเป็นมาขององค์หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ ศิษย์ยานุศฺษยทั้งที่เป็นบรรพชิตฆรารวาสและญาติโยม ได้รับรู้และรับทราบอุปนิสัยของหลวงปู่ว่า ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่พูดน้อย สันโดษ ไม่เคยเลยที่จะเปิดเผยชีวประวัติของท่านเองให้ใครที่ไหนได้รับทราบมาก่อน ไมว่าจะเป็นเพื่อนสหธรรมมิก หรือฆราวาสญาติโยมทั้งหลาย ศิษย์ยานุศิษย์ได้ขออนุญาติหลวงปู่เล่าชีวประวัติของหลวงปู่เอง ให้ฟังหลายครั้งหลายคราด้วยกันแต่หลวงปู่จะบอกทุกครั้งว่า “จะรู้ไปทำไม รู้แล้วมันได้ประโยชน์อะไร และให้ดูประวัติของตนเองว่าดีแล้วหรือยัง” ฉะนั้น จึงไม่เคยมีประวัติของหลวงปู่ปรากฏ ณ ที่ใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือหนังสือชีวประวัติ หรือแม่แต่ในเว็บไซต์ต่างๆ นอกจากหนังสือประวัติของหลวงปู่เล่มนี้เล่มเดียว และก็เป็นเล่มแรกที่ณคะศิษย์ยานุศิษย์ได้มีโอกาสจัดรวบรวมพิมพ์ขึ้นมาหลัง จากหลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้ว ในระหว่างที่หลวงปู่ได้มีอาการอาพาธหนักช่วงสุดท้ายของท่าน หลวงปู่ได้เมตตาเล่าชีวประวัติของท่านเองภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ ของท่านให้ลูกศิษย์ผู้ใหล้ชิดได้ฟัง และได้เล่าถึงแนวทางการในการปฏิบัติในการแสวงหาอรรถหาธรรม และประวัติหลวงปู่ ในสมัยที่ท่านได้ธุดงค์กรรมฐานออกวิเวกไปตามสถานที่ต่างๆ More

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ประวัติิหลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ชาติภูมิ เกิดที่บ้านกุดสระ อำเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี เกิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 เป็นบุตรคนสุดท้อง บิดา นายคูน เสวตร์วงศ์ มารดา นางแพง เสวตร์วงศ์ สถานภาพ ชีวประวัติ ของหลวงปู่หล้า เขมปฺตโต เป็นชีวิตแห่งสมณะผู้ละวางลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มุ่งสู่ ความหลุดพ้นอย่างจริงจังมั่นคง ท่านเกิดเมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2454 ที่บ้านกุดสระ อำเภอหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อนายคูน เสวตร์วงศ์ มารดาชื่อ นางแพง เสวตร์วงศ์ เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 8 คน อาชีพของครอบครัว คือ ทำนา ท่านศึกษาในโรงเรียนชั้นประถมปีที่ 2 ก็ต้องออกมา More

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

ประวัติ-ปฏิปทา พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร วัดป่าแก้ว บ้านชุมพล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรับโยมพ่อมาบวช เมื่อพรรษาที่ ๗ ล่วงแล้ว ท่านก็กลับบ้านศรีฐานเพื่อเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ของท่าน และได้นำโยมพ่อของท่านไปด้วย ไปบวชเป็นตาปะขาว แล้วฝากโยมพ่อของท่านไว้กับท่านพระอาจารย์อ่อน ครั้นต่อมาโยมพ่อของท่านก็ได้บวชเป็นพระ วิเวกผ่านดงศรีชมภู สำหรับท่านอาจารย์ก็ได้เดินทางโดยมุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุดธานี และหนองคาย ในระหว่างทางที่จะไปมีความจำเป็นที่จะต้องผ่านดงศรีชมภู ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นดงหนามป่าทึบอยู่มาก และเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิด พวกชาวบ้านริมดง เขาพากันห้ามไม่อยากให้ท่านเดินทางไป เพราะท่านไปองค์เดียว เขาเกรงว่าจะหลงทาง ไม่สามารถจะข้ามดงไปได้ในเวลาค่ำมืด ถ้าค้างคืนในดงจะต้องตายแน่ เนื่องจากเสือ ช้าง หมี สัตว์ร้ายเหล่านี้ชุมมาก ท่านหาได้ฟังคำทักท้วงของชาวบ้าน ซึ่งหวังดีต่อท่านไม่ ด้วยท่านมีความเด็ดเดี่ยวอยู่ว่า ตายเป็นตาย จะต้องข้ามดงศรีชมภูให้ได้ และให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนตะวันตกดินด้วย ท่านจึงตัดสินใจเดินเข้าสู่ดงศรีชมภูทั้งที่ไม่รู้จักทาง โดยสังเกตดวงอาทิตย์เป็นเข็มทิศในการเดินทาง ท่านได้บริกรรม พุท โธ, พุท โธ ไปตลอดระยะทางที่ท่านเดินไปในดงนั้น ซึ่งเต็มไปด้วยรอยเท้าช้าง รอยเท้าเสือ และสัตว์ต่าง ๆ เต็มไปด้วยขี้ช้าง และรอยสัตว์ปะปนกัน คล้ายกับสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้าน ท่านเดินมุ่งหน้าไปและระมัดระวังจิตของท่านไม่ให้ส่งออกภายนอกเลย กำหนดความรู้ More

พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

ประวัติพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ กำเนิดในสกุล “นรมาส” เกิดเมื่อวันที่๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก ณ บ้านเหล่ามันแกว บ้านเลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงมะยาง อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในปัจจุบัน) บิดาท่านชื่อลา มารดาชื่อ แหวะ สกุลเดิม วงศ์จันทร์บรรพบุรุษของท่านอพยพมาจากเวียงจันทน์เป็นอุปฮาดของเมืองเวียงจันทน์ เมื่อมีภัยสงครามเกิดขึ้นเวียงจันทน์แตก อุปฮาดผู้เป็นต้นตระกูลก็พาครอบครัวอพยพมา ครั้งแรกตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลหนองบัวลำภู ต่อมาย้ายถิ่นฐานบ้านช่อง กระทั่งท้ายที่สุดมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี (จังหวัดอำนาจเจริญ ในปัจจุบัน) บิดามีอาชีพทำนาและมีความรู้ทางด้านสมุนไพรมากเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงได้อาศัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยคือเป็นหมอประจำหมู่บ้าน เป็นที่รักใคร่นับถือ และได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งบิดาของท่านก็ดำรงตำแหน่งนี้มาตลอดจนถึงแก่กรรม ขณะนั้นท่านอายุได้ ๑๖ ปี พระอาจารย์จวน More

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

ประวัติสังเขป พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)  วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ชาติภูมิ หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ มีชาติกำเนิดในสกุล “ทองศรี” ท่านมีนามเดิมว่า “สุวัจน์” เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2462 ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10  ปีมะแม ณ ตำบลตากูก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โยมบิดาชื่อ “บุตร” โยมมารดาชื่อ “กึ่ง” ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน โดยมีพี่ชาย 2 คน และน้องสาว 2 คน วัยเด็กและการศึกษา เมื่ออายุถึงเกณฑ์ท่านได้เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดกระพุมรัตน์ บ้านตากูก จนจบชั้นประถมบริบูรณ์ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในสมัยนั้น และท่านได้อยู่ช่วยงานด้านเกษตรกรรมร่วมกับบิดามารดา และพี่ ๆ น้อง ๆ นอกจากนั้น More

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ประวัติหลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง พระโพธิญาณเถร นามเดิมว่า ชา ช่วงโชติ เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๑ ณ บ้านจิกก่อ หมู่ที่ ๙ ตำบลธาตุ อำเภอ วารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี ตามประวัติท่านมีจิตฝักใฝ่ธรรมมาแต่เด็กบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อเดือนมีนาคม ๒๔๗๔ ได้ ๓ พรรษา แล้วก็ลาสิกขาอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ออกศึกษาปริยัติต่างถิ่นโดยเริ่มที่วัดสวนสวรรค์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี การที่ท่านบวชแต่เยาว์วัยยังผลให้ท่านมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนทางโลกเพียงแค่ ชั้นประถมปีที่ ๑ หลวงพ่อชาเป็นผู้สนใจธรรมมาก ท่านมีความปรารถนาอยากรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนของพระพุทธองค์ จึงเริ่มศึกษาธรรมจากสำนักต่าง ๆ หลายสำนักระยะแรกในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๖ ศึกษาปริยัติธรรมกับพระมหาแจ้ง วัดเค็งใหญ่ อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี และพระครูอรรถธรรมวิจารณ์ วัดหนองหลัก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ปี ๒๔๘๖ เมื่อโยมบิดาถึงแก่กรรม More

หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ

หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ วัดราษฎรสงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวชอ จ.อุดรธานี ๑ หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ  พระอริยสงฆ์แห่งบ้านหนองแซง อุดรธานี หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ เป็นบิดาบังเกิดเกล้าของหลวงปู่เพ็ง พุทฺธธมฺโม หลวงปู่เพ็งเคยบอกว่า ถ้าจะทำหนังสือที่ระลึกในงานศพของท่าน ขอให้นำเรื่องราวของ “หลวงปู่อาตมา” มาเขียนไว้ข้างหน้า พร้อมกับสำทับว่า “อย่าลืมเด้อ” เมื่อหลวงปู่เพ็งจะพูดถึงหลวงปู่บัว ท่านจะแทนด้วยคำว่า “หลวงปู่ของอาตมา” หรือ “หลวงปู่อาตมา” ผู้ที่ไม่คุ้นเคยจึงออกจะสับสนไปบ้าง หลวงปู่ทั้งสององค์นี้ นอกจากมีสายใยเชื่อมโยงทางโลกในฐานะพ่อ-ลูกกันแล้ว ยังมีส่วนอุปถัมภ์ค้ำชูในทางธรรมซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ท่านหลวงปู่บัว ผู้พ่อ ได้ขอให้หลวงปู่เพ็ง ผู้ลูกบวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาและออกบำเพ็ญเพียรเป็นพระธุดงค์กรรมฐาน เมื่อหลวงปู่เพ็งออกบวชได้บำเพ็ญภาวนาจนได้สัมผัสความสุขสงบในรสพระธรรมแล้ว ก็ได้พยายามโน้มน้าวใจบิดาของท่านให้ละเลิกจากทางไสยศาสตร์ การเป็นหมอปราบผีสาง มาดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นทางสุขสงบอย่างแท้จริง นับเป็นความปรารถนาสูงสุดที่หลวงปู่เพ็งต้องการตอบแทนคุณบิดา-มารดาของท่าน หลวงปู่เพ็ง ได้ใช้ความพยายามอย่างมาก จนบิดาของท่านยอมละวางชีวิตฆราวาส หันมาห่มผ้ากาสาวพัสตร์ เมื่ออายุเข้าวัย ๕๐ แล้ว More

หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท

ประวัติปฏิปทาหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท นามเดิมของท่านชื่อ เจี๊ยะ โพธิกิจ เป็นบุตรของนาย ซุ่นแฉ่ และนางแฟ โพธิกิจ หลวงปู่เจี๊ยะถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๙ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะโรง ที่บ้านคลองน้ำเค็ม ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี บรรพบุรุษของท่านอพยพมาจากเมืองจีน หลังจากเรียนจบชั้น ป.๔ ท่านได้ช่วยพ่อแม่ค้าขายและท่านถือเป็นกำลังสำคัญของทางบ้าน อุปสมบท ด้วยอุปนิสัยภายนอกของท่านที่เป็นคนโผงผาง พูดจาตรงไปตรงมา ไม่สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ ทำให้ตอนก่อนบวชท่านถูกสบประมาทว่า “ ไอ้เจี๊ยะนี่ มันบวชไม่ได้หรอก ถึงบวชได้ก็ไม่พ้นที่จะสึกกลางพรรษา ” ในที่สุดท่านได้เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ พัทธสีมาวัดจันทนาราม อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีพระครูครุนารถสมาจารเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์พิหารการ More

หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล

ประวัติและปฏิปทา พระอริยเวที (หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล) วัดรังสีปาลิวัน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ประวัติและปฏิปทา พระอริยเวที (หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล) วัดรังสีปาลิวัน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ๏ อัตโนประวัติ “พระอริยเวที” หรือ “หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล” เป็นพระเถราจารย์ผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นที่น่าเคารพสักการบูชาของบรรดาศิษยานุศิษย์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้ง เป็นเพื่อนสหธรรมิกกับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) และ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) ตั้งแต่ครั้งสมัยที่ท่านทั้งสามยังมีอายุพรรษาไม่มากนัก หลวงปู่เขียน มีนามเดิมว่า เขียน ภูสาหัส เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู ณ บ้านโพน ต.โพน More

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ประวัติและปฏิปทา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี กำเนิด ในครอบครัวชาวนาผู้มีอันจะกิน ณ บ้านตาด อุดรธานี วันเกิด ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๖ นาม บัว โลหิตดี พี่น้องทั้งหมด ๑๖ คน สมัยเด็ก เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับผู้ใหญ่อยู่เสมอ วัยหนุ่ม เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว ขยันขันแข็ง ทำงานอะไรทำจริงๆ จังๆ เป็นที่ไว้วางใจของพ่อแม่ในการงานทั้งปวง คู่ครอง เดิมไม่เคยคิดจะบวช เพราะอยากมีครอบครัว แต่มักมีอุปสรรคให้แคล้วคลาดทุกทีไป เหตุที่บวช เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี พ่อแม่ขอร้องให้บวชตามประเพณีอยู่หลายครั้ง ท่านก็ทำเฉย ๆ ตลอดมา ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธแต่อย่างใด ในครั้งสุดท้ายนี้ ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า หวังพึ่งใบบุญจากการบวชของลูกให้ได้ ถึงกับทำให้พ่อแม่น้ำตาร่วง ครั้งนี้ท่านรู้สึกสะเทือนใจและเห็นใจพ่อแม่มาก จึงตัดสินใจ และยอมบวชตามประเพณี เพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่ โดยตั้งใจไว้ในตอนต้นนี้ว่า จะบวชเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น วันบวช More

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ประวัติหลวงปู่สิม พุทธาจาโร หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่ พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร )( พ.ศ. ๒๔๕๒ – ๒๕๓๔ ) สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นามเดิม สิม วงศ์เข็มมา เกิด วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๒ บ้านเกิด บ้านบัว ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร บิดา-มารดา นายสาน และนางสิงห์คำ วงศ์เข็มมา พี่น้อง รวม ๑๒ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๕ บรรพชา อายุ ๑๗ ปี (มหานิกาย) วันที่ ๘ More

หลวงปู่คำดี ปภาโส

ประวัติและปฏิปทา พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส) ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ๏ ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย “พระครูญาณทัสสี” หรือ “หลวงปู่คำดี ปภาโส” มีนามเดิมว่า คำดี นินเขียว เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๕ ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล ณ บ้านหนองคู ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ นายพร และนางหมอก นินเขียว ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๖ คน เป็นชาย ๓ คน หญิง ๓ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๒ หลวงปู่คำดีเมื่อเป็นเด็กท่านไม่ได้เข้าโรงเรียน เพราะสมัยนั้นตามชนบทบ้านนอกไม่มีโรงเรียน ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว โดยเข้าเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่จบชั้นประถมปีที่ More

หลวงปู่สาม อกิญฺจโน

หลวงปู่สาม อกิญฺจโน วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์ ประวัติหลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ผู้เจริญด้วยธุดงควัตรสัมมาปฏิบัติ กตัญญกตเวที ต่อพระบูรพาจารย์เป็นที่ตั้ง เมื่อท่านพระอาจารย์มั่น มรณะภาพ ท่านนอนเฝ้ารักษาศพของท่านอาจารย์มั่นตลอด ๓ เดือนจนถึงพิธีประชุมเพลิง เบื้องต้นก่อนจะเข้ามาวงศ์กรรมฐาน ท่านได้รับคำแนะนำจากหลวงปู่ดูลย์ อตุโล ให้เข้าหาท่่านพระอาจารย์มั่น ท่านเป็นผู้ไม่ติดสถานที่ ท่่องเที่ยวภาวนาไปตามป่าเขา ไปเลื่อยๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ท่านจำพรรษาได้มากแห่ง แทบจะไม่ซ้ำกัน เป็นหนึ่งในกองทัพธรรมยุคแรกที่ธุดงค์เผยแพร่ธรรมจนได้รับคำชมจาก พระอาจารย์มั่นว่า “เป็นผู้เจริญด้วยธุดงควัตร จำพรรษาได้มากแห่งและเป็นผู้เคร่งครัดในธุดงควัตร” ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา ในปีนั้น พ.ศ.๒๔๖๘ ได้มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่ง ผิวพรรณหมดจด ผ่องใสกิริยาท่าทางสำรวม สอบถามได้ความว่ามีความมุ่งมั่นในการศึกษาทางพระศาสนา และเคยเดินทางไปแสวงหาที่เรียนด้านปริยัติที่กรุงเทพฯ แต่หาที่พำนักไม่ได้ จึงต้องกลับมาจำพรรษาที่สุรินทร์คืน พระภิกษุหนุ่มรูปนั้น ชื่อ พระสาม อกิญฺจโน ได้มากราบถวายตัวเป็นศิษย์เรียนพระกรรมฐานกับหลวงปู่ดูลย์ ที่บ้านหนองเสม็ด พระสาม อกิญฺจโน ชอบใจต่อแนวทางปฏิบัติภาวนาและกิจธุดงค์เพราะถูกกับจริตของท่าน ต่อมาได้ติดตามหลวงปู่ดูลย์ออกธุดงค์ไปในสถานที่ต่างๆ ละแวกใกล้เคียงจังหวัดสุรินทร์ More

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดอรัญญวิเวก ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” นามเดิมชื่อ ตื้อ นามสกุล ปาลิปัตต์ ท่านเป็นตระกูลชาวนา ถือกำเนิดเมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2431 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีชวด สัมฤทธิศก จุลศักราช 1250 ณ บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม บิดาชื่อ นายปา ปาลิปัตต์ มารดาชื่อ นางปัตต์ ปาลิปัตต์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 7 คน ชาย 5 คน หญิง 2 คน คือ 1. นางคำมี More

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ประวัติและปฏิปทา พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ประวัติและปฏิปทา พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม  ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ “พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร” หรือ “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร” เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา เดือนยี่ แรม ๒ ค่ำ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๔๙ บ้านเกิดคือ บ้านหนองสองห้อง ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี หมู่บ้านนี้มีบ้านเรือนประมาณ ๘๐ หลังคาเรือน แบ่งออกเป็น ๓ คุ้ม คือ หมู่บ้านน้อย ๑ หมู่บ้านใน ๑ และหมู่บ้านนอก ๑ ที่หมู่บ้านนอกนี้มีวัดตั้งอยู่ พระอาจารย์ลีได้เกิดในหมู่บ้านที่มีวัดตั้งอยู่ บ้านทั้ง ๓ คุ้มนี้มีหนองน้ำอยู่ตรงกลาง ๓ More

หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ

หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ วัดดอยธรรมเจดีย์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย “หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ” มีนามเดิมว่า กงมา วงศ์เครือสอน เกิดเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๔๓ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีชวด ณ บ้านโคก ตำบลตองโขบ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนสุดท้องของนายบู่ และนางนวล วงศ์เครือสอน ซึ่งมีพี่ร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๖ คน ในวัยหนุ่มมีร่างกายกำยำล่ำสันสูงใหญ่ใบหน้าคมคาย เป็นนักต่อสู้ชีวิตแบบเอางานเอาการ สมัยหนึ่งได้เป็นนายฮ้อยต้อนวัวควาย หมู เที่ยวขายตามจังหวัดใกล้เคียงกับบ้านเกิด จนต่อมาได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้านายฮ้อยพาคณะนายฮ้อยต้อนสัตว์ไปขายถึง กรุงเทพฯ โดยอาศัยการเดินทางด้วยเท้ารอนแรมหลายเดือน การเป็นหัวหน้านายฮ้อยได้แสดงถึงความสามารถเฉพาะตัวของท่าน เช่น More

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ประวัติปฏิปทา หลวงปู่แหวน สุจิณโณ หลวงปู่แหวน  สุจิณโณ  นามเดิมของท่านชื่อ ยาน  นามสกุล รามสิริ  หลวงปู่ถือกำเนิดเมื่อ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๐ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีกุน  บิดาชื่อนายใส มารดาชื่อนางแก้ว  รามสิริ ภูมิลำเนาเดิมของท่านอยู่ที่ บ้านนาโป่ง ต.หนองใน อ.เมือง จ.เลย ฝากตัวเป็นศิษย์แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรม คุณยายของหลวงปู่ได้นำท่านพร้อมกับน้าชาย มาบวชที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ซึ่งในขณะนั้นหลวงปู่แหวนท่านมีอายุได้เพียง ๙ ปีเท่านั้น  หลังจากบรรพชาเป็นสามเณรแล้วท่านก็ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สามเณรแหวนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา   ผู้ใหญ่ต้องการให้สามเณรแหวนได้รับการศึกษา พระอาจารย์อ้วนผู้มีศักดิ์เป็นอา จึงได้พาสามเณรหลานชายออกเดินบุกป่าฝ่าดงมุ่งหน้าไปสู่ จ.อุบลราชธานีเพื่อไปศึกษามูลกัจจายน์ ซึ่งเป็นหลักสูตรของพระเณรที่ขึ้นชื่อในสมัยนั้น เมื่อถึงอุบลราชธานีพระอาจารย์อ้วนได้นำสามเณรแหวน ไปฝากกับพระอาจารย์สิงห์  ขันตยาคโม แม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมพระกรรมฐาน  ซึ่งในขณะนั้นพระอาจารย์สิงห์ยังไม่ได้เข้ามาเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต อุปสมบท ในช่วงที่หลวงปู่แหวนเรียนหนังสืออยู่ที่ จ.อุบลราชธานีนั้น ท่านก็มีอายุครบ ๒๐ More

หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ

หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม จ.อุดรธานี ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จากหนังสือชีวประวัติของพระอาจารย์พรหม จิรปุญฺโญ คำนำ หนังสือประวัติหลวงปู่นี้ เคยพิมพ์มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อครั้งจัดงานถวายเพลิงศพท่าน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ และก็ได้แจกจ่ายในช่วงงานหมด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ผมได้มีโอกาสบวชในระหว่างพรรษา ได้จำพรรษาที่วัดประสิทธิธรรมอันเป็นวัดที่หลวงปู่ท่านสร้าง และได้อยู่จำพรรษาจนวาระสุดท้ายของท่าน และได้เห็นพุทธบริษัทที่ศรัทธาเลื่อมใสในองค์หลวงปู่ท่านทั้งไกลและใกล้ เดินทางมานมัสการเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของท่าน ทั้งที่เคยไปนมัสการเป็นประจำ และที่ไปใหม่เพราะทราบข่าวจากการได้ยินได้ฟังจากการบอกเล่าจากครูบาอาจารย์ ที่เป็นพระเถระเคยเที่ยวธุดงค์ร่วมกับองค์ท่าน ในสมัยที่ท่านยังเที่ยวหาความวิเวกตามป่าเขา ตลอดจน ภิกษุสามเณรที่เคยไปศึกษาอบรมกับท่านพูดถึงปฏิปทาของท่าน และจากนิตยสารต่างๆ บ้าง เมื่อได้ไปนมัสการแล้วต่างก็เอ่ยปากขอหนังสือประวัติของท่านจากทางวัด ซึ่งทางวัดก็ไม่มีให้เพราะหมด ฉะนั้น ผมจึงคิดว่าเมื่อมีโอกาสจะจัดพิมพ์หนังสือประวัติของปู่อีกครั้งเพื่อถวาย ไว้ให้ทางวัดได้แจกจ่ายแก่ผู้ยังไม่เคยได้รับ เนื่องในโอกาสที่ได้จัดทำผ้าป่าสามัคคี จึงได้ปรารภกับหมู่คณะว่าเราควรจะพิมพ์หนังสือประวัติหลวงปู่เพื่อเป็น อนุสรณ์ในโอกาสนี้บ้าง โดยอาศัยการคัดจากต้นฉบับเดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อันเป็นอดิศัยบุญเขต จงมารวมกันเป็นบุญญฤทธิ์ ประสิทธิ์ผลบันดาลให้ดวงวิญญาณของหลวงปู่หยั่งทราบกุศลเจตนาในครั้งนี้ ได้โปรดคุ้มครองทุกคนทีมีส่วนร่วมในการพิมพ์ในครั้งนี้ More

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่ฝั้น อาจาโร นามเดิมของท่านชื่อ ฝั้น สุวรรณรงค์  ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน ที่บ้านม่วงไข่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร  โยมบิดาของท่านชื่อ เจ้าไชยกุมาร (เม้า)  มารดาของท่านชื่อนางนุ้ย  หลวงปู่เป็นบุตรคนที่ ๕ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๘ คน อุปสมบท ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ท่านได้เข้าอุปสมบทที่วัดสิทธิบังคม  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมีพระครูป้องเป็นพระอุปัชฌาย์ สังกัดอยู่ในคณะมหานิกาย หลังอุปสมบทแล้ว พระภิกษุฝั้น อาจาโร ได้พักจำพรรษาอยู่กับพระอุปัชฌาย์ ที่วัดสิทธิบังคม  พอออกพรรษาท่านได้ไปฝึกอบรมกรรมฐานกับท่านพระครูสกลสมณกิจ  เจ้าอาวาสวัดโพนทอง  ซึ่งพระครูสกลสมณกิจจะพาพระลูกวัดออกธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ หลายๆตำบลในถิ่นนั้น หลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต ครั้น More

หลวงปู่ขาว อนาลโย

หลวงปู่ขาว อนาลโย ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ขาว อนาลโย นามเดิมของท่านชื่อ ขาว  โคระถา เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๓๑  ณ  บ้านบ่อชะเนง  ต.หนองแก้ว  อ.เมือง  จ.อำนาจเจริญ  บิดาชื่อนายพั่ว  มารดาชื่อนางรอด  นามสกุล โคระถา   หลวงปู่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด ๗ คน เป็นชาย ๓ คน หญิง ๔ คน โดยหลวงปู่เป็นบุตรคนที่๔ สมัยเป็นฆราวาสหลวงปู่มีอาชีพทำนา และค้าขาย ท่านเป็นคนขยันหมั่นเพียร มีนิสัยซื่อสัตย์สุจริต โอบอ้อมอารีต่อญาติมิตรเพื่อนฝูง เมื่ออายุได้ ๒๐ ปี ท่านได้สมรสกับนางมี  และได้อยู่กินด้วยกันจนมีบุตรธิดารวม ๓ คน พบมรสุมชีวิต หลวงปู่ขาว ได้ใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ถึง ๑๑ ปี ท่านก็ต้องมาประสบพบเหตุสะเทือนใจ คือ ภรรยาของท่านไม่ตั้งอยู่ในความสันโดษ กล่าวคือได้คบชู้สู่ชายอื่น  ซึ่งหลวงปู่จับได้คาตา  ในช่วงเวลานั้นหลวงปู่แทบสะกดใจไว้ไม่อยู่ More

หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร

ประวัติ หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร วัดถ้ำผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย “อย่าไปตามดูอาการของเวทนา ให้ดูจิตอย่างเดียว” ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย พระ คุณเจ้าหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร เป็นศิษย์สำคัญยิ่งทุกด้านของพระคุณเจ้าท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตตมหาเถระ ผู้เป็นบูรพาจารย์ เป็นบิดาแห่งวงศ์พระกรรมฐานในสมัยปัจจุบัน ศิษย์สำคัญระดับพระเถราจารย์ใหญ่ที่เป็นที่เคารพบูชา มีชื่อเสียงขจรขจาย เป็นที่คุ้นเคยนามของมหาชนทั่วประเทศ ถือเป็นรุ่นใกล้เคียงกับหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร ทั้งสิ้น เช่น พระคุณเจ้าหลวงปู่เทสก์ เทสรํสี หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ หลวงปู่ชอบฐานสโม หลวงปู่ขาว อนาลโย และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร เป็นต้น พระคุณเจ้าหลวงปู่ต่างมีอายุ และอุปสมบทญัตติเป็นธรรมยุตใกล้เคียงกันก่อนหลังดังนี้ ญัตติเป็นธรรมยุต หลวงปู่หลุย 11 กุมภาพันธ์ 2444 14 พฤษภาคม 2468 หลวงปู่ขาว 26 เมษายน 2434 14 พฤษภาคม 2468 หลวงปู่เทสก์ 26 เมษายน More

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ประวัติปฏิปทา หลวงปู่ชอบ  ฐานสโม  หลวงปู่ชอบ ฐานสโม  นามเดิมของท่านชื่อ บ่อ นามสกุล แก้วสุวรรณ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า ชอบ ในภายหลัง ท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปี ฉลู  ณ  บ้านโคกมน ต.ผาน้อย  อ.วังสะพุง  จ.เลย มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๔ คน โดยหลวงปู่เป็นบุตรคนโต อุปสมบท หลวงปู่ชอบท่านได้บวชเป็นสามเณรอยู่นานถึง ๕ ปี  ในระหว่างที่เป็นสามเณรอยู่นั้นท่านได้ติดตามศึกษาธรรมไปกับพระอาจารย์พา  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น  ภูริทัตโต หลวงปู่ชอบท่านเล่าว่า พระอาจารย์พา สามารถอ่านใจคนได้อย่างน่าอัศจรรย์  แต่พระอาจารย์พาก็ยืนยันว่า พระอาจารย์มั่นอาจารย์ของท่าน สามารถอ่านใจคน ดักใจคน รู้จิตคนได้ทุกเวลา ทุกโอกาส มากที่สุด เมื่อหลวงปู่ชอบได้ยินพระอาจารย์พากล่าวยกย่องหลวงปู่มั่นเช่นนั้น ก็ยิ่งทำให้เคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่มั่นเป็นอย่างมาก More

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ประวัติปฏิปทาหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ เดิมชื่ออ่อน กาญวิบูลย์ เกิดวันอังคารขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีขาล พ.ศ. 2445 (ตามพ่อแม่ของท่านบอก) หรือเกิดวันอังคาร ขึ้น 5 ค่ำหรือ 12 ค่ำ (ตามปฏิทิน 100 ปี) ณ บ้านดอนเงิน ตำบลแซแล อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นบุตรของ นายภูมีใหญ่และนางบุญมา กาญวิบูลย์ ซึ่งมีลูกทั้งหมด 20 คน เลี้ยงจนเจริญเติบโตเพียง 10 คน ท่านเป็นคนที่ 8 ของผู้ที่ยังมีชีวิตรอดจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่   ท่านได้รู้จักทำงานช่วยเหลือพ่อแม่มาตั้งแต่อายุได้ 14 ปี พ่อภูมีใหญ่ได้บวชเป็นพระอยู่นานถึง 14 ปี ก่อนได้ลาสิกขาบทมาแต่งงาน ถึงขณะนี้อายุท่านจึงมากแล้ว ได้ทำหน้าที่ปกครองช่วยเจ้าฝ่ายศักดิ์ขวา ซึ่งเป็นปู่นั่นเอง อัญญาลุงเจ้าเมืองร้อยเอ็ดจึงได้ตั้งชื่อให้ว่าเมืองกลาง (ชื่อใหม่ของภูมีใหญ่) More

หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

ประวัติหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย หลวงปู่ดูลย์ ถือกำเนิด ณ บ้านปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2430 ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะนี้พระยาสุรินทร์ฯ (ม่วง) ยังเป็นเจ้าเมืองอยู่ แต่ไปช่วยราชการอยู่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเจ้าเมื่ออุบลฯ และกรมการเมืองชั้นผู้ใหญ่ต้องไปราชการทัพเพื่อปราบฮ่อ บิดา ของท่านชื่อ นายแดง มารดาชื่อ นางเงิน นามสกุล “ดีมาก” แต่เหตุที่ท่านนามสกุลว่า “เกษมสินธุ์” นั้น ท่านเล่าว่า เมื่อท่านไปพำนักประจำอยู่ที่วัดสุดทัศนารามจังหวัด อุบลราชธานีเป็นเวลานาน มีหลานชายคนหนึ่ง ซื่อพร้อม ไปอยู่ด้วยท่านจึงตั้งนามสกุลให้ว่า “เกษมสินธุ์” ตั้งแต่นั้นมาท่านก็เลยใช้นามสกุลว่า “เกษมสินธุ์” ไปด้วย ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คนด้วยกัน คือ คนแรก เป็นหญิง ชื่อ กลิ้ง More

หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม

ประวัติปฏิปทา หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย พระอาจารย์สิงห์ ขันตยาคโม เกิดที่ บ้านหนองขอน ตำบลหัวตะพาน อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๓ ปีฉลู วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๒ เวลา ๐๕.๑๐ น. มีพี่น้องร่วมกัน ๗ คน ท่านเป็นคนที่ ๔ และพระมหาปิ่น ปญฺญาพโล เป็นคนที่ ๕ อายุห่างจากท่าน ๓ ปี ท่านมีนามเดิมว่า สิงห์ บุญโท บิดาชื่อ เพียอินทวงษ์ (อ้วน) (เพียอินทวงษ์ เป็นตำแหน่งข้าราชการหัวเมืองลาวกาว-ลาวพวน มีหน้าที่จัดการ ศึกษา และ การพระศาสนา) มารดาชื่อ หล้า บุญโท การศึกษาในสมัยที่ท่านเป็นฆราวาส ท่านได้ศึกษาจนเป็นครูสอนวิชาสามัญได้ดีผู้หนึ่ง     More

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เราเสียเวลากับข่าวอันน่าหดหู่เกี่ยวกับอดีตหลวงปู่เวรคำมามากพอแล้ว ทุกคนสับสนไปหมด บัดนี้เราขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน ผู้เจริญด้วยศรัทธา มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง จริงจัง คงไม่หลงใหลในมงคลตื่นข่าว จากประเด็นฮิตติดอันดับCNNของพระหรือคนนอกรีตเพียงไม่กี่รูป ที่มุ่งบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาหรือศาสนาประจำชาติไทยมายาวนานหลายชั่วอายุคน กาลนี้ เป็นฤดูกาลเข้าพรรษา ห้วงเวลาสั่งสมบุญ ท่านจงโน้มใจดูเองเถอดว่า พ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระอริยสงฆ์ พระบูรพาจารย์ ได้เสียสละความสุขทางโลก ไปสู่ทางธรรม ท่านได้อุทิศทั้งชีวิต เพื่อแสวงหาพระศรัทธรรม ท่านได้ธำรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนหรือพระธรรม พระวินัย จนได้ตกทอดมรดกธรรมนั้นถึงพวกเราในวันนี้ อาทิ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ,หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน….. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 1/10 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 2/10 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 3/10 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 4/10 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 5/10 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 6/10 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 7/10 หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 8/10 More

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล

หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ประวัติพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย พระอาจารย์เสาร์ ฉายา กนตสีโล เกิด ณ วันจันทร์ แรม ๔ ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา ตรงกับ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๐๒ ที่บ้านข่าโคม ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากท่าน เป็นพระวิปัสสนากรรมฐาน รุ่นแรกๆ แต่ครั้งอดีต ก่อนที่จะ มีการบันทึกจดจำ ประวัติของท่าน ได้โดยละเอียด ถี่ถ้วน จึงทำให้ทราบ แต่เพียงชีวประวัติย่อ เท่านั้น ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรมและปฏิปทา ภายหลังที่หลวงปู่เสาร์ ท่านได้สละเพศ ฆราวาสแล้ว ท่านอุปสมบท ที่วัดใต้ จังหวัด อุบลราชธานี ภายหลังต่อมา ได้ญัตติ เป็นพระธรรมยุต ที่วัดศรีทอง More

Previous Posts

WordPress theme designer: http://thememotive.com/.